SLUŽBY ODPOČTU A ROZPOČÍTANIA

Máte neúmerne vysoké faktúry za teplo? Cítite nespravodlivosť a krivdu kvôli Vášmu systému prerozdeľovania nákladov za vykurovanie? Máte pocit, že je neodborný a ani zďaleka neodráža skutočný stav?

Povieme Vám ešte niečo, čo Vám len “prileje olej do ohňa”. “Na základe fyzikálnych zákonitostí šírenia tepla v budovách a vlastností          vykurovacích sústav je možné akceptovať ako prijateľné a technicky vysvetliteľné odchýlky vo vyúčtovaných nákladoch na vykurovanie v jednom dome maximálne +/- 40 %priemerných nákladov na m2″*.

Bežnou praxou sa stáva aj dvojnásobok tejto odchýlky. Nielenže to je nespravodlivé a užívatelia s vysokou spotrebou dotujú tých s tou nižšou, ale takáto vysoká odchýlka v rozdielnych nákladoch na vykurovanie sa navyše nedá ani nijako fyzikálne odôvodniť (vplyvom prestupu tepla môže byť rozdiel v odchýlke max. cca 24%, ďalej prichádzajú do úvahy iné zdroje tepla, vetranie a iné).

Preto naším klientom odporúčame modifikovanú verziu rozpočítavania nákladov za vykurovanie s názvom “+-40%”. Je to metóda rozúčtovania, pri ktorej nepresiahne rozdiel  maximálnej a minimálnej platby odchýlku 40% od priemerných nákladov na m2.  Tento systém rozúčtovania je založený na reálnych fyzikálnych vlastnostiach budov a taktiež počíta s ľudským faktorom. Navyše tento pomer nie je pevný, ale variabilný. “Preto sa dokáže na mieru prispôsobovať zmenám podmienok, či klimatickým rozdielom, či zmenám správania sa užívateľov bytov, či realizovaným stavebnotechnickým a technologickým opatreniam na znižovanie spotreby tepelnej energie. “*

Naším klientom vždy odporúčame to najlepšie čo dokážeme ponúknuť pre ich spokojnosť. Rozhodným faktorom pre spokojnosť našich klientov je podľa nás individuálny prístup ku každému jednému prípadu. Každý bytový dom je svojím spôsobom jedinečný. Rozdiely sú vo vykurovacích sústavách, pomerových rozdeľovačoch vykurovacích nákladov, stavebných konštrukciách, úrovňou zateplenia objektu, technickým stavom a v neposlednom rade aj ľudský faktor.

Pre optimálny výpočet nákladov za vykurovanie berieme všetky tieto okolnosti do úvahy a zachádzame ešte ďalej. Každá miestnosť v bytovom dome má určité tepelnoizolačné vlastnosti. Miestnosť nad nevykurovanou pivnicou a vedľa vstupnej haly musí dodať do priestoru omnoho viac tepelnej energie, aby mohla dosiahnuť tú istú teplotu ako miestnosť v strede domu, ktorá je zo všetkých strán vykurovaná inými miestnosťami. Pre to, aby sa odstránilo toto znevýhodnenie polohy miestností sa určujú tzv. korekčne koeficienty polohy miestností.

 

Vyúčtovanie celé vzor