DETEKCIA ÚNIKU PLYNU – HESTIA

Pocit bezpečia v znamení HESTIA !

 

Veríme, že nasledovné informácie Vám pomôžu predísť závažným škodám na majetku a na životoch Vašich blížnych.

 

Vedeli ste o tom, že :

 

  • Zemný plyn a Propán – bután ( ďalej len plyny ) patria k najpoužívanejším energiám u nás

 

  • Zemný plyn používa sa vo väčšine domácnostiach pri varení, nie je jedovatý, avšak tvorí pri koncentrácii od 5% do 15% so vzduchom  výbušnú zmes.

 

  • Propán – bután je skvapalnená zmes propánu a butánu. Používa sa ako palivo. Propán – bután  tvorí so vzduchom výbušnú zmes.

Kysličník uhoľnatý ( oxid uhoľnatý ) je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, nedráždivý. je značnejedovatý. Vzniká pri nedokonalom spaľovaní zemného plynu, t.j. pri nedostatku kyslíku potrebného na spaľovanie. Max. prípustná koncentrácia CO so vzduchom  je 130 ppm = 0,013 obj. % . Zmes so vzduchom, obsahujúca od 12,5 až 74,2 % oxidu uhoľnatého, vybuchuje. Patrí medzi najnebezpečnejšie jedovaté plyny, čo sa prejavuje už pri nízkej koncentrácii.

 

Ako jednoducho sa môže stať nešťastie u Vás :

 

  • Otvoríte si prívod plynu a medzitým Vám zazvoní telefón, alebo zabudnete naň, odídete z bytu a zemný plyn neustále vniká do bytu/domu a stáva sa čoraz viac koncetrovaným.

 

  • Váš spotrebič vplyvom času a opotrebenia prepúšťa plyn do prostredia

 

  • Dieťa pri nedostatočnom dozore sa hrá a otvorí prívod plynu na spotrebiči, vzniká nebezpečenstvo výbuchu zemného plynu.

 

  • Máte neprimerane veľký hrniec, ktorého dôsledkom nevniká k spaľovaniu dostatočný prívod vzduchu, ak je nedostatočný prívod čerstvého vzduchu pri dlhodobom používaní, pri zlom technickom stave horákov, zariadení na odvod spalín, vzniká oxid uhoľnatý.

 

www.google.sk –> výbuch plynu

 

Ako často robíte revízie plynu? Vedeli ste, že :

 

„Ak by nevykonaná revízia mala priamy vplyv na vznik škody, poisťovňa môže odmietnuť poistné plnenie,“ potvrdzuje Šimon Kollár za Wüstenrot poisťovňu. „Ak škoda vznikne v dôsledku zlého technického stavu kotla, vykurovacieho zariadenia alebo komínového telesa, môže byť táto skutočnosť v súlade s dojednanými podmienkami poistnej zmluvy dôvodom na zníženie poistného plnenia,“ pripúšťa Lucia Muthová z Allianz Slovenskej poisťovne.

 

HESTIA – domový detektor úniku plynu

 

– zvýšenie bezpečnosti domácich plynových spotrebičov
– vypnutie prívodu plynu pomocou havarijného ventila
– havarijné ventily v širokom rozsahu menovitých svetlostí DN15 až DN50
– jednoduchá montáž, prijateľná cena

 

Domový detektor úniku plynu HESTIA slúži na detekciu zmesi plynu so vzduchom. Jeho úlohou je upozorniť na únik plynu ešte pred vznikom nebezpečnej koncentrácie zmesi a zabrániť vypnutím prívodu plynu vzniku havárie. Je vhodný na detekciu úniku metánu (hlavná zložka zemného plynu), propánu a butánu.

 

„Toto zariadenie bolo prezentované aj na porade vedúcich odboru požiarnej prevencie krajských riaditeľstiev v Oščadnici dňa 4.5.2010. Po oboznámení sa s technickými parametrami, popisom, umiestnením a spôsobom montáže. Prezídium Hasičského a záchranného zboru zaujíma kladné stanovisko k používaniu uvedeného detektoru plynu a odporúča ho pre používanie v domácnostiach.“ Citácia z listu P HaZZ pre firmu Lexmed dňa 27.5.2010.