POMEROVÉ ROZDEĽOVAČE

 

Pomerové rozdeľovače s inštaláciou na vykurovacie teleso- METRA E-ITN

Pomerové rozdeľovače sú indikátory, ktoré zaznamenávajú odber tepla cez vykurovacie telesá pre potreby rozpočítania nákladov na vykurovanie. Na rozdiel od plynu alebo elektriny, teplo dodané do miestnosti vykurovacím telesom sa s vysokou pravdepodobnosťou nespotrebuje len v tejto miestnosti. Vzduchom a cez steny sa šíri aj do susedných priestorov. Teplo spotrebované v byte – to nie je len teplo dodané vykurovacími telesami, ale aj teplo dodané cez vnútorné steny. Pomerové rozdeľovače zaznamenávajú spotrebu v pomerných jednotkách, v dielikoch. Ak zaznamenajú nulu, neznamená to automaticky, že v miestnosti je nulová spotreba tepla. Ak má niekto zaznamenaných málo dielikov, je predpoklad, že mal v miestnosti nižšiu teplotu a takáto miestnosť dokáže prijať viac tepla z okolitých teplejších miestností – a teda aj od susedov. Na druhej strane, čím je viac zaznamenaných dielikov, tým vyššia je teplota miestnosti a tým viac vykuruje aj okolité priestory a byty. Výmena tepla medzi bytmi cez steny je veľmi významná a ak sa dostatočne nezohľadní pri rozpočítaní, dochádza k neprimerane veľkým rozdielom v platbách bytov.

 

Elektronické pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov METRA slúžia na rozdeľovanie vykurovacích nákladov medzi jednotlivých spotrebiteľov tepelnej energie v spoločných obytných, prípadne polyfunkčných objektoch. Rozdeľovanie nákladov sa uskutočňuje pomocou merania teplôt odovzdaných jednotlivými vykurovacími telesami. Prístroje sú dvojsnímačové, to znamená merajú a vyhodnocujú teplotu vykurovacieho telesa a teplotu okolitého prostredia. Rozúčtovanie medzi jednotlivých spotrebiteľov sa uskutočňuje pomocou rozúčtovacieho softvéru. Elektronické prístroje E-ITN sú určené pre rozdeľovanie vykurovacích nákladov v miestnostiach s vykurovacími telesami. Doporučenou oblasťou inštalácie sú budovy s dvojrúrkovou vykurovacou sústavou a budovy s jednorúrkovou horizontálnou alebo vertikálnou vykurovacou sústavou.

 

 

 

E-ITN 10.7 Infra rozhranie

Prístroj E-ITN 10.7 je určený pre rozdeľovanie vykurovacích nákladov v miestnostiach s vykurovacími telesami. Odporúčanou oblasťou inštalácie sú budovy s dvojrúrkovou vykurovacou sústavou a budovy s jednotrubkovou horizontálnou alebo vertikálnou vykurovacou sústavou s najnižšou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky > 35 °C a najvyššou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky < 90 °C.

Prístroj E-ITN 10.7 je vybavený IR rozhraním, ktorý slúži na elektronický odpočet nameraných údajov pomocou odpočtovej jednotky IRU 10.00. Získané údaje sa prenášajú do PC a následne do rozúčtovacieho programu.

 

tabulka

 

 

 

E-ITN 30.2 rádiový odpočet

Prístroj E-ITN 30.2 je určený pre rozdeľovanie vykurovacích nákladov v miestnostiach s vykurovacími telesami. Doporučenou oblasťou inštalácie sú budovy s dvojrúrkovou vykurovacou sústavou a budovy s jednorúrkovou horizontálnou alebo vertikálnou vykurovacou sústavou s najnižšou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky > 35 °C a najvyššou strednou projektovanou teplotou teplonosnej látky < 90 °C.

Prístroj E-ITN 30.2 je vybavený rádiovým modulom, ktorý slúži na dialkový elektronický odpočet nameraných údajov pomocou odpočtovej jednotky PDA RFU30. Získané údaje sa prenášajú do PC a následne do rozúčtovacieho programu. Prístroj E-ITN 30.2 je taktiež vybavený IR rozhraním s možnosťou ako v prípade prístroja E-ITN 20.2.

Vďaka integrovanému rádiovému vysielaču nie je požadovaná pri odpočtoch prítomnosť užívateľa bytu a zároveň nedochádza ku vstupu cudzích osôb do bytu. Na rozdiel od iných rádiových systémov nie je potrebná inštalácia prijímajúcich jednotiek umiestnených obvykle na chodbe domu. Odpočet sa vykonáva priamo pracovníkom našej spoločnosti pomocou mobilnej príjmajúcej jednotky predo dvermi bytu.

 

tab2

 

Záručná doba prístrojov E-ITN – 8 rokov.

 

 

VIPA EC Infra rozhranie, rádio

Indikátor VIPA EC je elektronický viacsnímačový prístroj, ktorý slúži na rozpočítanie nákladov na vykurovanie v objektoch s centrálnou dodávkou tepelnej energie. Indikátor vykurovacích nákladov integruje teplotu spätnej vody z vykurovacieho telesa, ktorá je hlavným ukazovateľom využitia inštalovaného výkonu. Prvý snímač integruje priemernú teplotu spätnej vody z každého vykurovacieho telesa, druhý snímač priamo meria teplotu miestnosti a do pamäti ukladá jej priemernú hodnotu za vykurovacie obdobie. Z hodnoty námeru prvého snímača uloženého rovnako v pamäti prístroja je možné určiť priemernú teplotu každej vykurovanej miestnosti a podiel miestnosti na celkovej dodávke tepla do objektu. Tým je získaná nie len dvojitá kontrola teploty miestnosti, ale je možné odhaliť aj chyby vo veľkosti vykurovacích telies vo vzťahu k tepelným stratám miestnosti. Tretí snímač kontroluje a vylučuje možnosť chybných námerov v dôsledku spätného prehrievania spiatočného potrubia od stupačky v prípade krátkeho pripojovacieho potrubia.

Indikátor je určený pre objekty s dvojrúrkovou vykurovacou sústavou. Pre jednorúrkové vertikálne alebo horizontálne sústavy odporúčame odbornú vstupnú konzultáciu. Je určený pre všetky druhy vykurovacích telies. Nie je použiteľný pre vykurovacie telesá vybavené doplnkovým zdrojom tepelnej energie. Napr. kúpeľňové rebríky doplnené o vykurovaciu patrónu. Nie je použiteľný pre podlahové vykurovanie. Meradlo sa montuje na spiatočku vykurovacieho telesa, takže systém nie je závislý na type inštalovaného radiátora, nutnosťou je však mať inštalované vykurovacie telesá s výkonom zodpovedajúcim tepelným stratám miestnosti a hydraulicky vyváženú vykurovaciu sústavu až po vykurovacie telesá. Meradlo dokáže rozlíšiť či je nízka teplota spiatočky spôsobená úsporou tepla alebo otvorením okna.

Poskytuje:
– námer súčasného zúčtovacieho obdobia
– námer predchádzajúceho zúčtovacieho obdobia
– užívateľovi bytu jednoducho kontrolovateľné rozpočítanie úhrady za každú vykurovanú miestnosť
– priemernú teplotu miestnosti za predchádzajúce zúčtovacie obdobie
– priemernú teplotu miestnosti od začiatku súčasného zúčtovacieho obdobia
– podklady pre spravodlivé rozpočítania
– dátum prípadného nežiadúceho zásahu
– jednoduchý odpočet hodnoty z veľkého displeja alebo neovplyvniteľný cez   infra rozhranie alebo rádiom.
– zvýšenú ochranu prístroja mechanickou a elektronickou plombou

Umožňuje:
– samoobslužný odpočet užívateľom bytu, kontrolovateľný bez vstupu do bytu pomocou kontrolných mechanizmov
– fyzikálne zdôvodniteľné rozpočítanie úhrady za  vykurovanie bytu
– užívateľom bytu laicky kontrolovateľné rozpočítanie úhrady za každú vykurovanú miestnosť
– kontrolu optimálnej veľkosti vykurovacieho telesa

Vylučuje:
– chybný rozpočet pri úplnom uzatvorení vykurovacieho telesa
– krádeže tepla susedom
– chybné rozpočítanie pri trvalo pootvorenom okne
– chybný námer v dôsledku rozdielneho tvaru a konštrukcie vykurovacieho telesa
– nežiadúce zásahy do funkcie prístroja
– chybné rozpočítanie pri zateplení jednotlivého bytu

 

Záruka poskytovaná na batériu a prístroj ako celok je 10 rokov –pri podpísanej zmluve na službu rozpočítania.

Novinkou je dostupná verzia meradla VIPA EC s rádiovým odpočtom bez nutnosti vstupu do bytu pri odpočte so životnosťou batérie a zárukou 8 rokov.